...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Четириполюсният магнит

Вече бе очертано как възниква вертикалната по­лярност у човека - по протежение на гръбнака, със седемте нива на съзнание.

Освен тази вертикална полярност в човешкия организъм има и хоризонтална. Това дава положи­телно и отрицателно поляризиране на двете стра­ни на тялото. Така човекът в действителност пред­ставлява четириполюсен магнит и всички закони на електричеството и магнетизма, известни на мо­дерната физика, се отнасят до неговата жизнена система.

Във всяка система впрочем потенциалната раз­лика между два полюса поражда поток между тях. При електричеството тази потенциална разлика е волтажът, а количеството енергиен поток може да се измери като електрически ток с определена си­ла. Там, където протича ток, винаги има магнит­но поле - около него и под прав ъгъл към него. Този закон се отнася и за системата на Човека: у него неизменно съществува напрежение и между основните му полюси, темето и опашката, проти­ча ток. Така възниква магнитно поле, което го обгражда. Именно него наричат твърде често аура, видима за онези, които притежават особено чувс­твително и остро зрение.

И така, в окултната анатомия на човека са на­лице два потока на енергия, които текат от дяс­ната и лявата страна и са съответно положителен и отрицателен. Тези два потока като че се преси­чат във възли или точки между чакрите, образу­вайки по този начин специфична фигура: Кадуцея или Жезъла на Хермес. В индуизма това се нари­ча Меру Данда.

КАДУЦЕЯТ


Има няколко интересни момента, свързани с това подреждане на силите, което сега ще разгледаме. Всяка чакра представлява вихрушка от енергия, задвижена под влиянието на положителен и от­рицателен поток, който й въздейства също как­то електричеството с положителен и отрицате­лен заряд, привеждащо в действие електромо­тор, чийто ротор се завърта.Когато полярността на тока се обърне така, че положителният и отрицателният полюс се раз­менят, електромоторът, разбира се, ще смени посоката си на въртене. Идентичен процес има във всяка чакра. Потокът, протичащ от едната страна на тялото, е положителен, а от другата - отрицателен. Ко­гато те се пресичат във възлите или точките, посочени по-горе, положителният, който е до­миниращ, предизвиква въртене на чакрата в сво­ята посока. В резултат всяка чакра видимо се върти по посока, обратна на тази на чакрите над и под нея.

Това води до допълнителен ефект, основан на законите на електричеството, известни на модер­ната наука. Проводник, поставен в електрическа намотка, през която протича ток, го пропуска по дължината си в една посока. Когато токът в на­мотката обърне посоката си, обръща се и токът в проводника.

/ ток


По същия начин енергията в центъра на чакра­та ще струи навън или навътре в зависимост от посоката, в която тя се върти. Самата посока на въртене се определя от влиянието на двата пото­ка, положителен и отрицателен, преминаващи през дясната и лявата страна на тялото.

ПРОМЕНЛИВИ ПОТОЦИ

Тези потоци обаче не са правопосочни, а промен­ливи, обуславяли от процес, подобен на този при произвеждането на електричество. Когато роторът на динамо се върти между полюсите на неподви­жен магнит, движението му пресича силовите ли­нии първо в едната посока, сетне в другата така, че се произвежда ток, който сменя посоката си. Това е променливият ток, използван днес в елек­троенергийната система.


Този процес е свързан също с протичането на енергия около земната повърхност, което се дъл­жи на въртенето на Земята около оста й. При това въртене между пладне и полунощ енергийни­ят поток е насочен към Слънцето, а през втората половина от въртенето й - между полунощ и плад­не — потокът /който също тече към Слънцето/ ще се обърне в противоположна посока.

Човекът е микрокосмос на макрокосмоса и този процес се отразява по идентичен начин в неговия организъм. Оттук следва, че енергийните потоци в жизнената му система също менят посоката си

СЛЪНЦЕПЛАДНЕ

ПОЛУНОЩ

между неговите полюси: север-юг, изток-запад.

Тези енергийни потоци са всъщност дишането. Това е причината то да е от такава първостепен­на важност за живота ни и в книгата по-нататък ще се обърне специално внимание на този въпрос. В различно време дишането преминава повече през едната или през другата ноздра. Редуването в ди­шането по този начин предизвиква смяната на по­соката на протичане на енергийните потоци и за­въртането на чакрите.

Както вече видяхме, всяко ниво на съзнание е основна вибрация, а тези вибрации въобще индуизмът е назовал таттви. На някои от европейс­ките езици бихме могли да ги наречем елементи, темпераменти или флуиди. Когато потоците имат различна насоченост, в организма се проявяват по­вече или по-малко и различни таттви или еле­менти. Нашият организъм следователно е изложен на постоянна промяна и един елемент непрекъс­нато отстъпва място на друг. Цялостният принцип на този поток от сменящи се вибрации е добре известен и като кръговрат на таттвите.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (16.06.2009)
Views: 1762
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 09:49
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 09:49
PIMSES