...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Основната полярност

За да разберем какво представляват чакрите или центровете на жизнена енергия, както и взаимо­действието помежду им, отношението им към ця­лото ни същество, трябва да започнем от това, как са възникнали основните противоположности между Духа и Материята.


УВОДНИ ДУМИ


Тази книга е предназначена за онези, които до­някъде са навлезли в учението и практиката на йога, усвоили са принципите на медитацията и биха искали да продължат нататък, вниквайки по-задълбочено в основните положения на една тъй пленителна и възнаграждаваща опозналите я област. С оглед на действително нарасналата популярност на йога, направо взривообразна през последните години, сигурно няма да е пресилено, ако заключим, че скоро много хора ще попаднат в тази категория /и може би вече принадлежат към нея/. Известно е, че цел на йога е да раз­шири човешкото съзнание до степен, в която то би могло да се слее с всемирното. Това се пости­га чрез осъществяване на главния духовен прин­цип в самите нас - принципа, който е над фи­зическия и над мисловния, принципа, който всъщ­ност е и нашият истински изконен Аз. Дости­гането му изисква овладяване на познанието за въпросните принципи или различни нива у самия човек; с други думи, хората трябва да се нау­чат да разграничават финото от грубото, да боравят със своите вътрешни енергии и нещо повече — да ги управляват, разбирайки в крайна сметка, че Животът като цяло, включително и отделният човек, е просто енергия в разни със­тояния или в различни степени на вибрация. Същ­ността на чакрите впрочем се отнася именно към тези енергии в собствената жизнена систе­ма на човека. Чакрите са центровете на витална енергия на различните равнища на опит или съзнание, които я характеризират.

Думата чакра ще рече „колело" на санскрит и въпросните енергийни центрове могат да бъдат разглеждани като един вид колела или вихрушки на енергия. Енергийният потенциал на съответ­ните равнища се проявява именно чрез тях, чрез центровете на жизнена сила, на виталност.

Настоящата книга ще бъде от полза за хора, отдадени предимно на практически занимания в тази област и готови да откриват по-дълбоки­те реалности вътре в самите себе си. Едно ака­демично или мисловно проникване в нещо не е равносилно на опознаване чрез опит, въпреки че може и да го предхожда. Никой не е в състояние да знае за вас повече от вас самия и подобни открития следователно са постижими единст­вено със собствени усилия.

Онзи, който си поставя за цел да се добере до такива глъбини и откровения, трябва да е аван­тюрист на духа, да има нагласата на изследо­вател, обзет от силно влечение към откривателство на нови светове с техните непривични и нови измерения, от желание да прониква в скри­ти пространства, от упоритост да успее в сво­ето дирене.

В тази книга темата се третира не само от традиционната гледна точка на Изтока, но и с деен опит тя да се съизмери с тайните учения на Запада, а познанието, което обезпечава раз­гръщането и интерпретирането й, бива обога­тено и допълнено с похвати и принципи, заимствани от кабалата, астрологията, херметизма, алхимията... Не винаги е лесно да се добие по-пълна или цялостна представа за даден въп­рос чрез изтъкване на неговите различни аспек­ти, както и на многобройните начини на тях­ното поднасяне, но се надяваме, че нашето изс­ледване осветлява интересуващата ни тема от­към повече страни.

В първите шест глави на книгата са разясне­ни положения, свързани с окултната анатомия на човека. Очертана е структурата на неговия организъм като система* взаимодействието на магнитните полярности и енергийните полета с потока на жизненост и седемте чакри. Те пред­ставляват самата същност на отделния инди­вид. В главите от седма до девета се предлагат примери за прилагането на горе изтъкнатите принципи в практиката чрез йога и автотре­нинг. Все пак тези принципи не бива да се опре­делят непременно като йогийски - под многоб­ройни други имена същите са били следвани в течение на вековете от мистици и търсачи на истината в духовен план, та човек може да ги нарича тъй, както най му допада — важното е избраното название да въплътява наистина пра­вилните принципи. И накрая - последната, десета глава проследява отношението между астро­логията и чакрите. В такава връзка между тях се тълкуват и идеи, стимулирани от зодиака и положенията на планетите.

За modus operandi в случая сме възприели: а/ Разпознаване б/ Контролиране в/ Използуване

(а/ Да се научим да разпознаваме принципите и енергиите, съставляващи организма; б1 Да се научим да използуваме енергиите вътре в нас; в/ Да се научим да използуваме в Живота тези енергии творчески и неегоистично).

Убедени сме, че читателят, който се придър­жа към горните правила, ще се сдобие с по-голя­мо проникновение за Битието и ще бъде богато възнаграден с разгърнато и задълбочено позна­ние за себе си.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (25.06.2009)
Views: 2643
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 10:56
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 10:56
PIMSES