...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Трансмутация на елементите

В живота няма край - има само промяна. Общият сбор на енергиите във вселената не намалява и не се увеличава, а непрестанно се трансформира от едно състояние или ниво на вибрация в друго в процеса на всяка проява на Живота. Докато даден елемент започва да се изявява, друг се оттегля -това можем да наблюдаваме и вътре в нас, и из­вън нас. Ако например водата е замръзнала, и течният, и огненият елемент се връщат в етера, а твърдият заема тяхното място. Когато ледът бъде изложен на въздействието на топлина, твърдият елемент се завръща в етера, а оттам отново се появяват огънят и водата... Това ще рече, че че­тирите елемента вкупом са в действителност ете­рът, който постоянно мени вибрациите си, за да се прояви като тях.

Извън нас наблюдаваме тези промени като моди­фикации на климатичните условия. Сходни процеси протичат непрекъснато и вътре в нас. Топлината например въздейства на нашата течност и ще я превърне в изпарения - когато ни е горещо, ние се изпотяваме и активността на кръстния център спа­да. Можем да потвърдим това от собствени наблю­дения и опит: след обилно изпотяване сексуалната ни активност е винаги силно намаляла.

Елементите въздействат постоянно върху на­шия организъм, като взаимно се следват, но това не изключва индивидуалната предразположеност към някой или някои от тях. Обикновено тя се обуславя от момента на раждането ни, в който един или друг елемент е доминирал в системата на вселената или в зодиака /с това ще се занима­ем по-подробно в следващите глави/, а щом се прояви с преобладаваща сила в собствения ви ор­ганизъм, вие го чувствате, така да се каже, ка­то тъждество на себе си.

Етерът винаги се намесва, или по-скоро нас­тъпва, между които и да са два от по-долните елементи, докато те разменят местата си, а конт­ролирането им става през центъра в гърлото.

Не е лесно да се опишат с думи най-трудно доловимите свойства на елементите. Затова в по­вечето учения и системи от възгледи за целта се прибягва до символи, които подпомагат тяхното разпознаване. В индуистката традиция, да речем, се използуват качествата, характеризиращи някои животни: слонът се отъждествява с елемента земя, тъй като въплътява тежестта и здравината. Извес­тни са също и символи под формата на своеобраз­ни диаграми, които изобразяват нагледно силите, подлежащи на идентифициране.

Можем впрочем да сложим знак на равенство между елементите и настроенията, които преобла­дават в нас. Самонаблюдавайки се продължител­но, човек постепенно се научава да разпознава тези равнища на енергии и опитност вътре в себе си. Хипократ, наричан още баща на медицината, ос­новава своето учение върху тезата за четирите настроения, течности и темпераменти. Въведената от него терминология за темпераментите - флег­матичен, холеричен, сангвиничен и меланхоличен - изглежда естествено свързана със земната, вод­ната, огнената и въздушната таттва на четирите долни чакри.

Всяко заболяване се дължи на неравновесие в силите, разположени в центровете по гръбнака. А щом организмът е засегнат от подобно неравнове­сие, не може да е здрав. Когато жизнената енергия се спуска постепенно надолу към своята най-ниска вибрация, всяко поредно „стъпало" я във­лича все повече в грубата материя, а всеки еле­мент се формира от взаимодействието на положи­телната и отрицателната фаза на предишния. С формирането на всеки нов елемент се проявява ново сетиво. На етеричното равнище съществува само едно, но на земното сетивата са пет. На ете­ричното можем само да чуваме, но въздухът може да се чуе и усети; огънят може да се чуе, усети и види; водата — да се чуе, усети, види и вкуси, а земята - да се опознае с петте сетива.

И за да завършим тази глава, нека обобщим основните моменти в нея.Елемент

Земя

Задоволява се да остане

там, където е, и не се

нуждае от движение или

промяна.

Вода

Има потребност да тече надолу и следователно да се свива.

Огън

Нуждае се от разширява­не и следователно да пог­лъща.


Въздух

Изпитва потребност от придвижване, да заема място, различно от това, където е, и следователно да се свързва с нещо дру­го.


Етер

Пространството, в което действат горните четири елемента.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (08.06.2009)
Views: 814
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 10:10
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 10:10
PIMSES