...
 Езотерика
Main » Articles » Карма » Карма и Подсъзнание

Информационно-енергиен поток

Моделът на света и неговото възприемане, изложени в трактата, се анализират повече чрез окултни, отколкото чрез естествено-научни пред­стави. Но моделът е твърде важен за автора, тъй като позволява да бъдат обективирани съкровени човешки процеси - чувстване и мислене. Главна­та трудност в самоанализа е да се погледнеш от­страни, а при идеала - да се видиш през очите на висшето "аз". Затова е необходим съответен език. Окултните представи, свързани с психическата енергия, са доста по-обективирани и детайлизирани от съвременните научни представи.

Нашето възприемане притежава едно забе­лежително качество: ние в много отношения възприемаме еднакво онзи тип информация, по­стъпваща през органите на чувствата и другия тип информация, която възниква вътре в нас сякаш от само себе си. Човек може еднакво силно да се радва и да се наскърбява както от реални събития, така и от ненадейно възникнали мисли или чувства. Това е така, защото човек по-скоро е възприемащо и провеждащо, отколкото произ­веждащо същество. Съществува религиозен тер­мин, който нарича човек проводник на волята Бо­жия. Възприятието винаги възниква непосред­ствено, тъй да се каже - телепатично, и човек възприема енергийния поток от Вселената, включвайки нейното минало, настояще и бъде­ще. Но тази информация е толкова огромна, че реално до подсъзнанието и до съзнанието дос­тига само част от нея. Нашето внимание, възпол­звайки се от чувствените органи и от други сред­ства /например, вътрешното съсредоточаване/, избира от световния енергийно-информационен поток известен фрагмент и предава този фраг­мент в човешкия център за непосредствено, те­лепатично възприемане. След това постъпилата информация стига до подсъзнанието. По този начин сетивата играят ролята на следяща систе­ма, насочваща и фокусираща нашето телепатич­но възприемане на информационно-енергийния поток.

Аналогично биват възприемани и информационно-енергийните потоци, идващи от тънките светове. Според традиционните окулт­ни представи, водещи своето начало от древни­те индуси, човек има способност да регистрира намиращите се в тънките светове мисъл-форми /ментални същности/ и астросоми /астрални същности/. Когато вниманието регистрира мисъл-форма, на човек му се струва, че в главата му е възникнала мисъл. Когато вниманието ре­гистрира астросом, човек изпитва емоция. Но в действителност мисъл-формите и астросомите са по своята същност крайности, съответстващи на чисто информационни и чисто енергийни ас­пекти. По-вярно е да се приеме, че всяка същност в тънките светове притежава информационен и енергиен аспект, поради което е правилно да го­ворим за информационно-енергийни /астроментални/ същности и за мислечувства, възникващи, когато вниманието ги регистрира.

В този смисъл моите мисли и чувства ми принадлежат толкова, колкото са мои картините, които виждам от прозореца на препускащия влак. Умен е онзи, който притежава чувствителна сле­дяща система, позволяваща му да регистрира мисъл-форми, които останалите възприемат като дълбоки мисли. Емоционален човек е онзи, кой­то лесно се настройва за възприемане на енер­гийни астросоми.


Авесалом Подводни
Category: Карма и Подсъзнание | Added by: Хадес (22.01.2009) W
Views: 1534
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Четвъртък, 13.08.2020, 22:05
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   18.204.55.168          Четвъртък          13.08.2020, 22:05
PIMSES