...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Сложни закономерности на кибернетиката и телепатията

Там, където не работим ние, работи врагът!

В тази глава ще разгледаме:

-   възможността  да   се   "вижда"  същността   на   нещата (локализация на информацията в тела от мъртвата природа и възможността" за нейното възприемане),

- закономерностите на обратните връзки в системата "човек - общо биомагнитно поле",

-проскопията като следствие от съществуването на обратни връзки в тази система,

- врачуване, урочасване, уроки и способи за психична защита,

-  магия - "черна", "бяла" и "производствена".

Локализация на информацията в тела от мъртвата природа

Защо предметите, които не светят, имат цвят? Дълго време се смяташе, че защото те поглъщат останалите цветове от спектъра, а един или друг отразяват. Оказа се, че нещата са по-сложни. Цветът не само се отразява, но и се акумулира. Способността на Роза Куленюва да възприема цвят на тъмно след осветяване на предметите намалява във времето. Следователно цветът притежава енергия, както и светлината. И най-важното, цветът е присъщ на предметите. По какъв начин предметът може да се "запаси" с цвят? Възможно е в случай че енергията, която носи определена дължина на вълната, не само се отразява, но и частично се поглъща. Става дума за дълбоките фотохимични процеси, които протичат в повърхностните слоеве на веществото като резултат от въздействието на различни видове лъчиста енергия.

Какво представлява процесът на отразяването? Ако дължината на вълната на атома, излъчващ квант, и на атома, поглъщащ квант, съвпадат за известно време атомът ще се окаже във възбудено състояние. Той ще "погълне" тази допълнителна енергия, за да я излъчи веднага отново. Ако вместо един квант в такъв атом постъпва порция след порция, на него ще му се наложи да прехвърля все по-голямо количество електрони на максимално разрешените им орбити. Атомът ще започне да "набъбва". Ако рязко спре притокът на енергия, атомът започва на порции да излъчва излишната енергия. Следователно явлението цветоусещане, без помощта на зрението, е възприемането на акумулираната в предмета енергия посредством вълноводите на Канарк, с последващото й високочестотно предаване на невроните, а после на централната нервна система. Някои хора успяват да изработят усещане за светлина, радиовълни и др. в ръката. Странно би било отсъствието на такива явления. Но от това следва, че щом в телата на мъртвата природа може да се локализира лъчиста енергия, то същото може да се направи и с психическата енергия.

Енергията, излъчена от разумно живо същество, винаги носи информация за емоциите. В телата на мъртвата природа по този начин може да бъде локализирана информация. Тази информация може да се възприеме от живо същество, да се анализира от неговия мозък и да бъде приета като ръководство за действие при нужда.

Обратни кръпки и системата "общо биомагнитно поле - индивид"

Понятието "преобразуване на информацията" изключва възможността за нейното съхраняване за неопределено дълго време. Какво би станало, ако в една и съща книга всеки читател внася свои корекции? Ако по подобен начин изглеждат нещата и в общото биомагнитно поле, не би могло изобщо да се говори за ролята му на пазител на информацията. Но самото явление ретроскопия ни подсказва, че положението в действителност не е чак толкова лото - независимо от факта, че информационният елемент в психиката винаги е по-малък от единица, че всяка вълна в полето може и да не взаимодейства с други вълни и т.н., все пак имаме възможност да възприемаме тъкмо тази информация, която веднъж е била изпратена. Следователно терминът "преобразуване" не означава тя да бъде деформирана. Взаимодействието на вълните има забележителна закономерност. За сметка на наслагването на мощностите на отделни вълни (в случай на резонанс) или на тяхното взаимно погасяване в общото биомагнитно поле се наблюдава допълване на информационните комплекси до единица или тяхното унищожаване. Фактът на допълването не е изкривяване. С други думи, общото поле работи като грамадна кибернетична машина на вълнови принцип.

В случаите, когато се получава информация от бъдещето, факторът време се изплъзва от контрола на съзнанието - възможно е съвсем конкретно да се възприеме предмет или явление, с които предстои да се сблъскаме в бъдеще, ако не... Може с най-големи подробности да се "види" обстановката, в която протича процесът. Обаче само в изключителни случаи получателят на такава информация може да осъзнае ясно времето, в което ще се случи събитието. Нужно е да подчертаем, че в явленията на проскопията отсъства всякакъв елемент на фатализъм. По-голямата част от така наречените ясновидски сънища не се сбъдват именно защото човекът съзнателно или подсъзнателно мобилизира своите психически и физически сили с единствената цел — на всяка цена да промени процеса, да вкара в него нови действащи фактори, да избегне бедата. Проскопията може да бъде разглеждана като един от могъщите фактори за приспособяване на живото мислещо същество към неживата природа, към законите за движението на материята. Дори най-съвършената ни кибернетична система, създадена на дискретни начала, е само жалък опит за създаване на проскопично приспособление, с цел да се разбере това, което "още не е, но би било, ако..." - т.е. имитация по "образ и подобие" на биомагнитното поле.

Обратни връзки в системата "индивид - тяло от мъртвата природа"

Тъй като цветът на предмета се възприема чрез електромагнитните колебания, предавани в системата на Канарк, то може да предположим, че е възможно приемането на всякаква информация, локализирана в тяло от мъртвата природа под въздействието на психическа енергия. Нещо повече, всяка информация, локализирана в предмет и приемана от човека, с достъпна за осъзнаване и обработване. Става дума за информация, локализирана в тяло от мъртвата природа чрез спонтанно излъчване - резултат от силни преживявания на човек, възприел дадения предмет като символ на своите нещастия или като препятствие по пътя към собствената цел. Възможно е също така съзнателно да бъде локализирана дадена предварително обработена информация. В "черната магия" този процес се нарича построяване на елемента. В повечето случаи целта е да се фиксира и предмета информация, която може да предизвика у този, който я приеме, силно емоционално разтърсване (отчаяние, ужас, опустошеност и др.), и впоследствие да повлияе отрицателно върху неговата физиология.

Информацията, носеща отрицателен характер, може да се осъзнае в процеса на приемане и човекът може да се защити или като се освободи от предмета, или като се противопостави активно на въздействието на елементала, като го обезвреди или като разгради съзнателно неговия потенциал.

Локализираната в тела от мъртвата природа информация може да се съхранява произволно дълго (ако енергията, която носи тази информация, достигне вътрешноорбиталните електрони). Условие за задържане на елементала е липсата на обект на въздействие и на взаимодействие, липсата на живи същества в непосредствена близост. Разреждането на елементала започна и стана само в случай че между тялото, в което е локализиран, и живия организъм, оказал се в достатъчна близост, се създаде своеобразна разлика в потенциалите, разлика в енергийните нива, за да може в кръга на енергийната обмяна, протичаща в организма на живото същество, да постъпи енергията, фиксирана в тялото от мъртвата природа.

Ясновидството като следствие от закономерностите, действащи в системата "индивид - тяло от мъртвата природа"

Наблюдавано е доста странно явление. Ако върху лист синя хартия се сложи червен, то човекът, възприемащ информацията, локализирана в двата листа, неизвестно защо фиксира със съзнанието си само синия цвят. При всички случаи се възприема информацията, идваща не от близкия, а от по-далечния предмет. Още по-впечатляващ е примерът с възприятията на Оссовецки. Какви са тези вълни, които преминават и през олово? Работата е там, че по време на такива опити Оссовецки (опит с капсула) и Месиш- (опит с листа хартия) са изпадали в транс (екстаз, самадхи) или са се подлагали на въздействието на фармакологични средства. В подобни случаи стават неизбежни активизирането на физиологичните и психични процеси, ускоряването на енергийната обмяна, възбуждането на атомите за сметка на наличните в организма резерви от прана, изместването на честотите към синята част и увеличаването на мощността на излъчване. Така човекът не получава просто информация, а изпраща "насреща" към интересуващата го информация своята енергия, в резултат на което той като че ли се слива с обекта, включва го с усилия на волята в кръга на своя енергиен обем. Древният израз "познаването на обекта е резултат от сливането с него", ни се явява в нова светлина. Грубо казано, за да "изцедиш" от предмета информация, трябва да го "напомпаш" със своята прана и тогава енергията, локализирана в предмета, ще "потече" по канала на установената телепатична връзка.

Обратни връзки при телепатичните въздействия в системата "индивид - индивид"

Какво значи магьосничество? Това са различни начини за влияние върху човешката физиология по "заобиколен път" - влияние чрез психиката.

Всяка информационна пратка трябва да се предхожда от установяване на телепатична връзка. Когато се изпраща информация с отрицателен характер, индукторът се стреми "моментално да изхвърли от главата си", да забрави образа на този, за когото е предназначена изпратената погубваща информация, тъй като чрез тази пратка е установена двустранна връзка (без което самата пратка е невъзможна), а това може не само да бъде усетено, но и осъзнато от перципиента. И този случай може съзнателно да се контролира получаваната информация, да й се противодейства, да се обработи или да се отрази, за да се унищожи отрицателната страна чрез преработване. Съществуващата връзка налага определени забрани върху произволното изпращане на отрицателна информация с агресивни цели.

При "бялата магия" на базата на използването на същите закономерности, действуващи в системата "индивид-елементал" или "индивид - индивид", действащ фактор става информация с положителен характер, носеща образи, заставящи човека, който я приема, да мобилизира собствените си енергийни ресурси, да почувства увереност в собствените си сили, да се бори успешно с болестта. Всеки човек може да излекува другия с помощта на собствената си енергия и енергията на полето, както чрез непосредствен контакт, словестно внушение, внушение на разстояние, концентрирано насочване на поток от прана през общото поле, изпращане на елементал или на подарен предмет, в който е локализирана положителна информация, чрез локализация на такава информация в храната или водата, определена за болния, така и ако той усети тази необходимост като собствена жизнена необходимост, т.е. ако емоционално обагри своето решение.

"Производствената" магия е използване на телепатичните закономерности в света на "втората природа", създавана от човека. Тук може да бъде причислено създаването на елементал, който безпогрешно ще наказва дори и след няколко хиляди години всеки, дръзнал да похити скъпоценностите на фараона. Това са и "магическите" огледала, широко разпространени в древен Китай, в Персия и при алтайците, това са древните изображения на животни по стените на пещерите, призвани да насочат психиката към поражение или унищожение в името на някакви цели, да покажат уязвимите места, накрая това е строгото спазване на правилата в архитектурата на храмовете, църквите, джамиите и синагогите. Вярващите трябва да са обърнати винаги с лице на Изток.

Явленията ретроскопия и ироскопия в техните по-сложни примери трябва да бъдат разглеждани не просто като следствия от съществуването на обратни връзки в системата "човек — общо поле". Те са и следствие от колективно мислене, колективна фиксация, осъзнаване на различни процеси от огромно количество хора, събрани в една точка във времето, установяването на телепатични връзки между тях и получаване чрез някого от тях посредством осъзнаване на крайния резултат от процеса.

Category: Телепатия | Added by: Хадес (14.05.2009)
Views: 1494
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 21:24
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 21:24
PIMSES