...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Заключение

Изтезаването на плътта води до унищожаване на психиката. Нищо повече от мигновени и спонтанни проблясъци на обединение не може да даде този път. Човек, поел такъв път, не може да донесе нищо повече от изхвърлянето на отрицателна информация в общото поле. Всички пътища - на любовта (Рамакришна), на труда (Вивекананда) и на молитвата имат своите недостатъци. Четвъртият път е пътят на съзнателното отношение към освобождаването на съзнанието и необходимостта от това. Да се откажем от своето тяло, засега не можем. Не може дори приблизително да се каже след колко века или милиона години ще узрее действителната естествена необходимост за такъв скок в ново качествено състояние на разума, какви ще бъдат истинските причини за такава необходимост и какъв ще бъде механизмът на този процес.

В индукцията и перцепцията решаваща роля играят такива фактори като ориентацията на оста, деляща големите мозъчни полукълба, на изток, степента на слънчевата активност, обстановката и много други. По-нататъшните търсения в тази посока могат да доведат до съвършено неочаквани резултати (например сигурен успех на 100 случая на връзка при сто опита). Авторът се нагърбва със смелостта да твърди, че всеки човек по рождение притежава по-силно или по-слабо изразени телепатични възможности. И всеки може да ги развива.

Помолете близък човек да си записва точното време, когато му се струва, че вие си мислите за него.

За да бъде съсипан един човешки живот, за да се разбие семейството му или да го направите нещастен е необходимо много малко - просто усилено да мислите за него, да рисувате във въображението си неговия образ, живо, ярко и силно да си представяте това, което става с него, това, което вие правите с него. Всичко това го можете... Но никога не трябва да забравяте, че точно по този прост и съвсем достъпен начин МОГАТ ДА ПОСТЪПЯТ И С ВАС!!! И ако искате да се предпазите от чуждите вредни влияния, никога не се опитвайте да оказвате такова влияние върху другите. Това е най-простият и достъпен за всекиго начин. Еволюцията в областта на телепатичните закономерности не познава пощада за злото! Най-строг контрол над собствените си мисли и желания - това е едно от главните условия при практиката на телепатията. Не по-малко важно условие е преди да се учите да напрягате волята, въображението и мисълта си, да се научите да се отпускате.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Въпроси, задачи и упражнения към глава I

1.  Какво означава любовта?

2. Защо винаги трябва да се стараем да помагаме на друг и понякога да му даваме дори това, което е необходимо на самите нас?

3.  Необходимо ли е да създаваме у себе си разлика в потенциалите до няколко стотици волта и може ли това да бъде направено?

4.  Какво означава изречението- "Контактът на душата с всички прояви на живот кара Рамакришна да съчувства даже на животните и растенията"?

5.  Какво трябва да си представи човекът, решил мислено да унизи друг?


Упражнения

Да се приспите сaм.  Ако искате бързо да заспите, опитайте се да си представите самия себе си, но вече заспал. Представете си, че тялото ви и мозъкът ви си почиват и тома усещане ви е приятно. Устойчиво задържайте в съзнанието си това чувство, но се старайте да не напрягате волята си.

За приспиване на друг. По създадена от самия вас схема се опитайте да направите така, че в следствие на вашето желание у всеки човек да се появят признаци на сънливост.

Прогнозиране па болката. Седнете така, че цялото ви тяло да бъде в удобно положение, мускулите и техните групи да не са напрегнати. Осъзнайте от коя точка постъпва болката. Без да променяте положението на тялото си, представете си, че насочвате към това място поток прана. Едновременно с това се опитайте да си представите, че болката или умората си отива, измества я свежа прана, а болното или умореното място оздравява, изпълва се с нови сили.

Лечение на други хора. Без да съобщавате някому за своите намерения се приближете до болен човек и докосвайки тялото му си представете, че вашата прана прелива на вълни в неговия организъм. Не напрягайте волята, просто се прислушвайте към това, което се случва. Опитайте се да почувствате удовлетворение от факта, че вие - здравият човек, сте се притекли на помощ на болния и от това има полза... Болният човек вече започва да се чувства по-добре. Той приема с благодарност вашата енергия.

Ако се убедите, че способностите ви не са достатъчни да окажете забележително положително въздействие, преминете към препрочитаме на глави II, IV, V. Ако твърдо вярвате в себе си, не забравяйте да спазвате следните правила:

1.  Трябва точно да знаете мястото на заболяването и като докосвате   мястото  с  ръце,  да  си  представите,   че праната се насочва към него. Ако болният изпитва общо неразположение, насочете праната към слънчевия сплит.

2.  Следете през време на сеанса мислите ви, засягащи болния,  да  са   чисти   във   всяко  отношение.  Трябва  да обичате  болния   като самия себе си.  Ако се прокрадне недостойна мисъл, моментално прекратете потока от прана.

Ако не искате самият вие да се поболеете в същата или дори в по-голяма степен, веднага след предаването на прана старателно измийте ръцете си или няколко десетки секунди ги тръскайте, като си представяте, че от краищата на пръстите ви изтича всичко, което би могло да ви се предаде от болния организъм.

Въпроси и задачи за самостоятелна работа

Дълго време за основна движеща сила на еволюцията на животинския и растителния свят се смяташе борбата за съществуване между представителите на определен вид (вътрешновидова борба), между представителите на различни видове, различни родове, семейства и класове (овцата яде трева, вълкът разкъсва овцата, тигърът не отминава равнодушно покрай вълка, а човекът не се впуска във философски беседи с тигъра). Справедливи ли са думите "човек за човека е вълк", ако имате предвид че:

1.  Нито едно животно не убива, просто за да убива.

2.  Случаите на симбиоза се срещат често.

3.  Сигнал за бедствие, изпратен от представителите на един   вид,  може да   бъде  приет от  представителите  на всички видове без изключение и да бъде използван, за да бъде  избегната  опасността.  Тогава   кое следва да  бъде смятано за главна движеща сила на еволюцията? Борбата за съществуване или другарската подкрепа? Няма ли да се обидят зверовете, ако научат, че буржоазните идеолози им натрапват законите на капиталистическия свят?

4.   Каква   "длъжност"  заема  човекът в  биосферата  на планетата? Кой е той - царят на природата или нейната глава? Какво значение има биосферата за него? Как е "разпределила"  природата  задълженията  между  човека, животните и растенията? Какви са задълженията на човека към биосферата?

5. Може ли да бъде съотнесен нашият лозунг "човек за човека е другар, приятел и брат" към животинския и растителен свят? Как "постъпват" клетките, ако някоя от тях е застрашена от гибел? Доколко този закон е универсален, докъде се простират пределите на неговата валидност?


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Забележки към първа глава

Упоритите нападки, на които бе подложена телепатията отстрана на "воинстващите" безбожници, нанесоха голяма вреда не само върху развитието на знанията, но и на самото атеистично възпитание. Подобен материализъм няма нищо общо с истинския марксистки метод във философията. В резултат на това хората се устремиха към църкви, секти и т.н., където могат да им "обяснят" всичко с помощта па Господа Бог. В края на първата половина на нашия век Римският папа определи голяма парична премия за онзи, който успее да свърже църковните догми с последните достижения на науката. Авторът на тези редове предлага своето решение, но силно се съмнява, че папата ще бъде във възторг от марксистката му интерпретация.

Чижевски установи връзката на слънчевата активност не само с годишните кръговете по дънерите на срязани дървета, но и с такива явления като преселение на народите, войни, разцвет и западане на държави. Това не означава, че човечеството се намира в плен на Слънцето. Напротив, познавайки тези закономерности би трябвало да ги отчитаме при решаването на въпроси от държавно и общочовешко значение.

Ако началото и краят на даден процес са дадени в нашите усещания, тоест те са материални, средата на този процес не може да бъде нематериална.

Според мнението на автора съдено е хипотезата за ефира да се превърне в теория.

Още преди няколко хиляди години йогите са говорили за ритмичните вибрации на всички материални образувания - от атомите до звездите. Налага ни се да изграждаме най-фантастични предположения за източника на тези знания, появили се няколко хиляди години преди квантовата теория. Възможно е обяснението да се крие в хипотезата за общото биомагнитно поле на Вселената.

За първи път за съществуването на системата Канарк съобщи корейският учен Ким Бон Хан.

Навалял ви е студен дъжд. Организмът се настройва за борба със студа, кръвта активизира своя приток в откритите части на тялото. Но ако вашите мисли са:"Колко би било хубаво да съм на плажа в слънчев ден!", въображението ви рисува картината, възниква чувствена представа. В резултат на това организмът бие "отбой", въпреки че обективно нищо не се е променило. Дори може да ви се стори, че е станало по-топло, но тъй като това е самовнушение, обективният резултат може да бъде преохлаждане на организма. Затова като начало ви препоръчваме прост и винаги достъпен за всеки човек начин. Когато "загрява" мисълта, всеки човек се старае да притвори очи или да се взира в най-тъмното място на околното пространство, затова, ако се появят нежелателни мисли, трябва бързо да погледнете към прозореца или към друг източник на светлина. Процесът на нарастване на нежелателните мисли има лавинообразен характер, затова трябва да се "пресече в корен". Намерете първата мисъл, послужила като тласък на целия процес, подиграйте й се, унищожете я. Контролът върху мислите и емоциите има първостепенно значение в телепатията.

"Извайването" на лицето, фигурата, формата на ръцете и краката и пр. ще става по-бързо и по-успешно, ако непременно спазвате следните условия:

1.   Менталният образ трябва здраво да  се задържи  в паметта и в никакъв случай да не се променя. Най-добре е известно време, да речем един месец, редовно да заставате пред огледалото. Когато искате да се погледнете в него, извикайте в паметта си създадения образ и си кажете: "Аз изглеждам точно по този начин. И никак другояче!". Щом почувствате удовлетворение от постигнатото, захванете се за някаква работа.

2. Трябва да вярвате твърдо и да разбирате естествените причини и последици от вашия експеримент.

По този начин можете да се избавите от преждевремен­ните и "своевременните" бръчки, да станете красиви. Ако искате да станете красиви за себе си, може и нищо да не излезе. Старанието трябва да е заради някого, когото обичате. В този случай успехът ви е сигурен. Но винаги помнете - целта ви трябва да бъде докрай чиста, да съответствува на моралните норми. Успехът на всички начинания зависи от това, доколко ясно си представяте това, което искате, доколко трайно успявате да държите в съзнанието си крайния резултат на вашите усилия.

В редица случаи ориентацията в общото магнитно поле на планетата оказва решаващо влияние върху степента на издръжливост и на сигурност на телепатичните връзки.

Лъчевата болест протича по-тежко при неуравновесените хора, отколкото при сангвиниците и флегматиците.

Трудно е да се посочи граница, отвъд която йонизиращото излъчване, пробивайки "кордона на аурата" ще окаже безусловно погубващо влияние върху организма. Като се обгръщаме с достатъчно плътна аура, бихме могли постепенно да се приспособим към всякакви количества йонизираща радиация. Такава способност може спонтанно да се прояви като резултат от максимална емоционална и психическа възбуда, която на свой ред може да бъде постигната с най-различни средства и похвати.

Рамакришна определял телепатичните способности на човека по оттенъка на неговата кожа. Ако той е розов и прелива в златисто, сякаш обгорял на слънце, такъв човек е способен да се потопи в самадхи. Интересно е какво отношение към токовете с висока честота има цветът на кожното покритие?

Забележки към втора глава

Ако Северният полюс не се намира отляво, то деформа­циите, а дори и пълната липса на телепатична връзка са неизбежни. По-голямата част от неуспехите са свързани именно с това. Защо именно отляво? Защо не отдясно, отгоре, отдолу или отзад? Тази закономерност се е оформила в живите същества на планетата по време на еволюцията. Смяната на годишните времена и на деня и нощта е предопределила жизнения ритъм на представителите на биосферата. Максималната слънчева активност през лятото и през деня, и минималната - през зимата и през нощта, са наложили своя печат върху ритъма на организма. Отпочивайки по време на минималния приток на прана, организмът се пробужда (от нощна почивка, от зимен сън или от анабиоза) сутринта, когато започва приток на енергия от Слънцето. Всички процеси на организма се засилват, но живото същество се опитва веднага да ги постави под контрола и управлението на централна­та нервна система и затова подлага на въздействието на слънчевите лъчи първо главата си, като вместилище на тази система.  По този начин в процеса на еволюцията всичко живо си е изработило следния рефлекс - за прие­мане на енергия (а значи и на информация) дължината на оста,   разделяща  мозъчните  полукълба,  трябва да  бъде ориентирана на изток. Така Северният полюс винаги се намира отляво. Този закон трябва да бъде валиден и в другите светове. Северният полюс на планетата винаги трябва да се намира отляво. Във всички религии е прието през време на молитва лицето да се обръща на Изток. Вратите на всички църкви, джамии, синагоги и пр., цялото им вътрешно разположение, са така планирани, че хората да се окажат обърнати с лице на Изток, да бъдат строго ориентирани в магнитното поле на планетата. Молитвени­ят екстаз, свещеният трепет, фанатичните пориви, дости­гащи до самоунищожаване, обхващащо едновременно много хора,  са  свидетелства   за  действието  на  телепатичните връзки именно в това положение.

Да предположим, че сте се разбрали с ваш приятел да наловите едра риба, от която той да направи рибена чорба. При това, ако хванете риба, ще му дадете условен знак -ще обърнете на брега една греда перпендикулярно на течението, ако не хванете - ще я обърнете успоредно на течението. Но от уловената от вас риба 30% е дребна. Какво ще правите тогава? Чрез гредата вие можете да съставите само един байт информация. Но цели 30% от нея не отговарят на истината. Значи можете да сложите гредата под ъгъл 70 градуса спрямо течението. Тогава елементът информация, вложен в положението на гредата, ще съдържа само 70% от уговорената информация. Останалите 30% ще изразяват вашите съмнения (дали дребната риба става за рибена чорба) и се съдържат в разликата 1 - 70, където 1 е елементът информация. В психиката разликата също може да бъде разглеждана като носител на информация. С други думи недостигът на информация в биологичните системи също може да бъде информация, нещо, което не съществува, а и не би могло да съществува в дискретните цифрови кибернетични системи, за които недостигът на информация е липса на информация.

Светлината на угаснала звезда продължава да стига до нас. Ние изследваме нейния спектър, правим изводи за състава на звездата, за процесите, протичащи в нея. По този начин получаваме информация вече след като обектът е прекратил своето съществуване във времето.

Забележки към трета глава

Ако допуснем, че повърхностните слоеве акумулират само енергия, съдържаща се в дължината на вълните, които те могат да погълнат, то механизмът на възприемане на цветове може да се разглежда като оценка за недостиг на информация. Но това предположение не издържа на критиката. Приема се именно информацията, а не нейната липса. Хората, които четат с пръсти написан текст, приемат информацията, която е налице, а не нейното отсъствие. В обратния случай бихме стигнали до абсурдния извод, че човек е способен мигновено да преработи стотици хиляди думи и да назове тази, която не достига.

По какъв начин енергията, излъчвана от човешкия организъм, може да бъде остро насочена? Как може един или друг предмет да се окаже във фокуса на подобно излъчване? Защо това излъчване не се разсейва? Защо не се поема от представители на биосферата за по-нататъшно предаване? Защо не пронизва самия предмет, а "затъва" в него?

Ако един човек види (чрез проскопия) възможността два влака да се сблъскат и си представи ярко това, което неминуемо би се случило при сблъсъка, а друг човек, който е близо до предполагаемото място на събитието, приеме телепатемата, той може да предотврати катастрофата. "Ха - ха - ха! Що за проскопия е това. Та нали просто е нямало катастрофа" - би се надсмял "воинстващият безбожник". Вярно, катастрофата не е станала. Но защо? Точно защото съществува проскопия. Първият е видял това, което неминуемо щеше да се случи, ако вторият не бе проявил мигновена и точна реакция.

В процеса на еволюцията живите същества са си изработили умението да приемат от околната среда голямо количество информация, но само незначителна част от нея достига до "висшите сфери". Не е ясен механизмът на подбор, но няма съмнение, че съществува подобно "сито", защото иначе главата ни буквално би се пръснала от излишък на информация. Та нали всеки квант енергия, който постъпва в организма от средата, носи информация. И по-голямата част от тази информация, преработена от организма в енергийни комплекси, отново се излъчва в средата, било защото е ненужна, било с цел да се съхрани.

Настъпва обаче момент, когато тази информация изведнъж се оказва необходима. Организмът, който я е получил, може да се настрои за нейното приемане без особена трудност. Но и в този случай тя може да се окаже "извън борда" на Съзнанието. Решението ще бъде предложено въз основа на незначително количество осъзнати данни, но може да се окаже удивително точно, напълно съответстващо на това, което ще се случи в бъдеще или би могло да се случи, ако не се намесим и не "отместим" процеса.

Жреците в Египет най-често са избирали за елементал златно изображение на свещения бръмбар-скарабей. Похитителят на скъпоценности от гробницата не пропускал да грабне и тази красива "свещена" вещ, без да подозира за страшната опасност, която крие в себе си това красиво и скъпо украшение. ("Наука и жизнь", №2, 1963 г.)

Щастието не е в постигането на целта, а във вечната гонитба за нейното постигане. В черната магия похватът за установяване на телепатична връзка се нарича метод на астралната (звездна) тръба. Преди да започне магията за вреда, магьосникът събира подробна информация за своята жертва. Като се старае да си представи жертвата във въображението си с всички подробности в даден момент от време, той я включва в себе си, обединява своето Аз с нея. След това изпраща сигнал и когато получи сигнал за началото на връзката, пристъпва към създаване и изпращане на отрицателна психична информация. Процесът на изпращане на отрицателна психична информация се нарича "изпридане на образа".

Налагайки си да "забрави" образа на жертвата (чрез усилие на волята или като премести погледа си върху източник на светлина) магьосникът се измъкна от връзката. Човекът, подложен на такова внушение, изпитва болка, едни или други силни емоции - всичко в резултат на приетата отрицателна енергия. Тази болка е предизвикана от магьосника. Самият той на практика не я усеща. Но тъй като връзката е установена, тази болка може да се върне при магьосника. В крайна сметка той ще си получи с лихвата това, което е изпратил. Действието на тази обратна връзка ще се усили още повече, ако жертвата прояви съжаление или съчувствие изобщо към всички хора, които не се чувстват добре. Сред всички тях връзката ще се поддържа само с магьосника. В този случай телепатемата сякаш се натъкна на аурата, отразява се от нея и се връща, за да порази магьосника. В черната магия този метод на защита (на принципа "обикнете враговете свои и ще паднат горещите въглени на главите техни") се нарича метод на обратния удар.

При определена тренировка и възприемчивост перципиентът без особено усилие може да установи кой е изпратил телепатемата.

В миналото за защита са носели огледало на гърдите си, като са обяснявали действието му така - "Нечистата сила е толкова страшна, че като се види в огледалото, сама ще се уплаши и ще избяга". Всъщност причината е, че вълната "пси" се отразява в огледалото по законите на светлината.

Полето не притежава нито съзнание, нито воля. То е безсилно, ако не е затворено в живо същество. Само по себе си то не може да зароди идея, както говеждото не би могло да роди теленце.

Папата,   препоръчвайки   на   учените   да   се   заемат   с физическата интерпретация на Господа Бог, ги е тласнал по греховен път, а значи сам е извършил тежък грях, като ги е посъветвал да посегнат с ръка към "непознаваемото".

Category: Телепатия | Added by: Хадес (01.05.2009)
Views: 990 | Comments: 5
Total comments: 5
06.06.2009 Spam
Забележки към четвърта глава

До ден днешен определение за маса и енергия няма. Определения от рода на "масата е мярка за инерция на телата" и "енергията е способността на тялото да извършва работа" бяха разбити на пух и прах, когато Лебедов показа, че светлината (енергията, електромагнитното поле) има маса, а Айнщайн стигна до формулата Е = mc2. Като отъждествяват понятията енергия и маса във философската категория "материя" и разглеждат енергията и масата като форма на съществуване на материята, съвременните физици така и не са стигнали още до единно мнение за определенията.

Остротата на въпроса се състои в следното: ако материята е всичко, което ни е дадено в нашите усещания, и съществува независимо от нашето съзнание, то какво би станало с материята, с тези "нейни видове, които са извън обсега на нашите усещания? Такива са космическите лъчи, потоците неутрино, гама лъчите и др. Знаем за безкрайността на Вселената (въпреки че не винаги я усещаме). Изводът е, че материята далеч не винаги ни е дадена в нашите усещания (дори и с помощта на прибори). За материя трябва да бъде приемано и това, което нито се усеща от органите на чувствата, нито се регистрира с прибори, но се осъзнава.

Информацията обективно съществува. Тя може да бъде приета от нас и от друго разумно същество. Ние я приемаме чрез органите на чувствата, намиращи се под прага на чувствителността, в следствие на което самият процес на възприемане може да убегне от контрола на съзнанието. Става дума за закона за съхраняване на информацията в неговия философски и чисто физически смисъл. Така представеното понятие за информация напълно отговаря на изискванията, предявени от философската категория материя. Информацията съществува обективно и може да се разглежда като форма на съществуване на материята, способна да се превръща в други форми и в частност - да се превръща в енергия. Понятието информация е по-широко от понятието "сведения", получавани от външната среда "във вид готов за обработка. Сведенията могат да бъдат закодирани. Кодът, състоящ се от отделни байтове, може бъде изключително сложен. За да обработим такава информация, ще ни е необходим "ключ". По този начин общото количество на информацията остава непроменено, тя само се разпределя по съответен начин — "пасивният минимум" се намира в архивите на паметта на субекта, а "активният максимум" - в средата, в общото поле.

Ние получаваме информация за всяко едно събитие след като то вече се е случило, тоест като "паметен сигнал" за това, което е било "по-рано".

А масата? Тя не може да бъде намерена във всяка точка на пространството и по всяко време. Без посредничеството на енергията тя не може самостоятелно да взаимодейства с друга маса. Следователно материята е по-подходяща за пренасяне на информация, докато веществото е само неин пазител.


06.06.2009 Spam
Представете си, че докато четете тези редове се разнася звън на счупено стъкло и на масата ви, не съвсем плавно, пада паве. Заинтригувани от това явление, вие започвате да "разкодирате" информацията, донесена от това тяло на мъртвата природа. Стигате до извода, че някой не изпитва най-нежни чувства към вашата особа, че този някой е силен човек (след като е успял да хвърли двакилограмово паве на втория етаж!), че сред хората, които са ви съседи би могло... и т.н. Следва въпросът — колко байта информация е донесло със себе си това паве? Оказва се всичко на всичко 0,5! Но вместимостта на тази половинка, свързана с вашата вътрешна памет, се оказва огромна. Тази информация предизвиква мисли, които в крайна сметка засилват, ускоряват енергийната обмяна на нашия организъм. Всички сведения представляват енергийни импулси, които се приемат и обработват от съзнанието с помощта на дадени енергийни, безусловно материални процеси, напълно независимо от това дали ние възприемаме, контролираме и осъзнаваме самия процес на приемане на енерго-информацията. Според обема на вътрешната памет информацията може да се приема и осъзнава като енергия, а енергията - като информация. Увеличаването на слънчевата активност се приема от едни като затопляне (енергия), а от други - като информация за промените в реакцията на термоядрения синтез. Обективно и в двата случая дадената информация е енергия, също както дадената енергия е информация. Те не могат да бъдат разделени, тъй както енергията и масата са неделими. И тъй като енергията е материя, то следна че и информацията е материя.

Мощността на излъчване на вълната "пси" е пропорционална на степента на емоционалната възбуда. За безкрайността не можем да кажем нищо, освен че е безкрайна. В същото време "обърнатото" съзнание, насочено навътре, е в състояние по някакъв начин да усеща, да приема и да осъзнава безкрайността, като поражда и съответните емоции.
Да се върнем към гравитационната хипотеза. Сигналът, изпратен от живия организъм в гравитационното излъчване, е с изчезващо малка мощност. Честотата на колебание на тялото (виж общата теория на относителността) е пропорционална на мощността на гравитационното излъчване на шеста степен. Ако заставим определено тяло да се колебае три пъти по-бързо, мощността на неговото излъчване ще нарасне 729 пъти. Честотата на колебанията може да се промени под въздействието на електромагнитното поле. Живият организъм разполага с такава възможност (например светулката). Добавете към това синхронност на колебанията, резонанс и остра насоченост. Ефективността на този механизъм трябва да бъде доста висока.
В йога много се говори за "довеждане на целия организъм в състояние на хармония", за "всеобща вибрация във Вселената и в организма на живите същества, към която трябва да се настроим, а в последствие и да я управляваме". Неволно възниква въпросът - кой, къде и кога е подарил на древните индийски мъдреци тази информация, разкриваща самата същност на нещата, до която едва започваме да се добираме в наши дни с толкова усилия.


06.06.2009 Spam
Наследствената информация очевидно се предава не толкова през структурата на молекулите, колкото на атомно равнище, по пътя на емоционална, психическа и чисто физиологична възбуда. Тя съпътства творческия акт и завършва с акт на най-велика наслада, включваща в себе си всичко най-живо и най-мислещо от живото и мислещото. Именно в този случай е налице единственият естествен процес на максимална възбуда, чиято цел е предаване на информационно-енергиен комплекс. Налага се много любопитен извод - легендата за непорочното зачатие е принципно възможна. След като човек може да изпрати вълна, която е в състояние да накара кърпичката да падне от масата, той може да повлияе върху структурата на атомите и макромолекулите в друг организъм. Подобна вълна може да бъде изпратена от човек, да бъде внесена от общото поле на Галактиката или да бъде специално насочена. Тя ще внесе определени корекции в движението на атомите, в строежа на молекулите, ще се "материализира" за сметка на организма.
Авторът няма други доказателства в подкрепа на израза "организмът ползва енергията на полето", освен собствените си усещания, собствения си опит.
Ако гравитационната вълна съществува, ще се убедим, че мощността и насочеността на нейното излъчване зависи не толкова от масата, колкото от степента на организация на излъчващото тяло. От това зависи информационната характеристика на излъчването.
В минути на огромно емоционално напрежение невроните могат да изпратят толкова мощни, остро насочени вълни, че делящата се клетка да започне да действа съвсем произволно. Нейната "рожба" ще се окаже прекалено активен лаком урод. Авторът се нагърбва със смелостта да изрази хипотеза за израждането на здравите клетки в злокачествени именно като резултат от такова самооблъчване.
Вивекананда е написал:"Насочвайте тока Ида надолу по канала Шусумна към трилистния лотос, силно удряйте по него... Обикновено при хората каналът Шусумна е затворен, а при йогите е винаги отворен". По-подробното запознаване с този лотос води до пълно недоумение - гръбначният мозък завършва на нивото на долните ребра около кръста. Надолу следват цялостните прешлени, снабдени с обикновена костна инерция. Следвайки препоръката на Вивекананда, авторът се опита да "събуди" змията Кундалини. Змията се оказа отдавна позната - възниква усещането, което ни е познато от минутите на най-голям творчески подем. Трудно е то да бъде предадено с думи. Като че ли мека, топла вълна пълзи по гърба отдолу нагоре и спира като спазъм в областта на гърлото. Много пъти това усещане е ставало така нетърпимо, непоносимо, че се е налагало да оставиш работата си. И винаги след това оставаше чувството за съжаление - ако бях изтърпял още малко, можеше да стане още по-добре! Но също е възниквало и усещането, че си успял да избегнеш голяма опасност. Не трябва да се допуска (напрежението) много високо до главния мозък. (Л.Василев съобщава за един човек, който дни наред виждал на големи разстояния и най-дребни предмети, а след неговата смърт в мозъка му били открити злокачествени новообразувания). Да не се допуска означава незабавно да се прекрати упражнението. Може да се предположи, че в областта на "трилистния лотос", където се събират токовете от действието на двата долни крайника, където е разположена областта на половата активност, се образуват доста мощни, наситени с информация полета, чието взаимодействие се усеща и се осъзнава като "пробуждане на Кундалини" в момент, когато тези взаимодействия произтичат от цялата област и разпространявайки се нагоре достигат хилядолистния лотос на главния мозък.

06.06.2009 Spam
Тялото на човека и неговият мозък излъчват, независимо от това дали ние искаме това или не. Не се налага да се съмняваме, че този процес е материален. От това можем да направим следните изводи, които ни отвеждат доста далеч:

1. Енергията, излъчена от сложен електрод (човешко тяло), не може да бъде еднородна по честота, мощност и др. Тя неизбежно съдържа информация, тоест тя е отражение на процесите, които произтичат в организма и в мозъка.
2. Тази енергия може да бъде засилена чрез определени представи, нейното излъчване може да бъде подчинено на съзнанието, на волята. Тя може да бъде строго насочена, може да въздейства върху тела с механична маса.
Следователно всички явления като "раздвояване", "появяване на призраци", "излизане в астрала" и т.н. са напълно обясними от естествено-научна гледна точка. "Излизане в астрала" е некробиотичното излъчване на информационно-енергиен комплекс от живо същество. Как се постига това, ще говорим в следващата глава.
Предговор на забележките към пета глава
Може да се възприема началото и краят на процеса, но не може (все още) да се възприема неговата среда. И ето че сега започваме да "опипваме" тази среда, започваме да обръщаме наопаки собственото си съзнание в прословутото четвърто измерение.

Забележки към пета глава

За живота на Рамакришна в компилацията на Ромеи Ролан. "Животът на Рамакришна, животът на Вивекананда", Съч. т.XIX, стр.195.
Жизненоважните процеси в преобладаващото си мнозинство се оказват докрай автоматизирани, за да се освободи и насочи вниманието към външната среда, откъдето идва най-голямата опасност за живото същество, тъй като от средата именно организмът получава вещества, енергия и информация. Само от време на време организмът напомня на съзнанието с болкови симптоми за увреждания, за да обърне внимание на заболелия орган.
Навсякъде, където са разположени "лечебните точки", навсякъде, където завършват вълноводите на Канарк, живото същество може да приема всяка информация, кодирана във високи честоти, да я обработи и да я използва. Но ако искате да се научите да определяте с пръсти цветовете, трябва да изключите зрението и т.н. ("Ръководство по съвременна Чжен цою терапия". Медиздат, Москва 1959 г.). По такъв начин можете да възродите зрението на "третото око" на базата на зрителното хълмче (зрителна туберкула) и точките цин-цзян, ло-хюе, ло-ху и ло-чжен (пак там стр.128). Вие ще виждате с тила си толкова добре дори и тогава когато нямате намерение да го правите.
Знаем, "че да се живее, значи да се умира". Но съображения с по-голяма тежест ни карат да живеем по-бързо (а значи и да умираме по-бързо).
Направете мислен преглед на тялото, лежите по гръб, ръцете са отпуснати край тялото.


06.06.2009 Spam
Забележки към шеста глава

Да приемем, че телепат, който куца, изведнъж реши "да обърне" съзнанието си, да заглуши своята болка с усилия на волята, да изпрати поток от прана към мястото на аварията, а после все пак си е освободил съзнанието. Той не е отстранил причината за болката и съзнанието, връщайки се към нормалното си състояние ще се сблъска с поток от сигнали за болка, чието количество ще прерасне в качествена енергия. Следва да направим извода, че трябва да предаваме собствената си енергия само в определени, обичайни условия, като спазваме внимателно всички предпазни мерки. В противен случай всяко предаване може да се окаже последно.
Не са редки случаите, когато начинаещият телепат се покрива с кожни екземи и лекарят констатира - "Следствие от остра нервна възбуда". Достатъчно е малко да се изнерви човек и излъчването на неговите биотокове активизира действието на гъбичките, винаги присъстващи върху тялото му, в следствие на което се получава "остро всмукване на люспест лишей".

Когато предавате собствената си енергия на друг човек, за да го лекувате, трябва да се погрижите за необходимата почивка и попълването на запасите от енергия между сеансите. Едва след като почувствате в себе си достатъчно сила и увереност, за да се включите към общото поле и да станете проводник на неговата енергия към организма на болния, вие ще се избавите от опасност. Но тогава ще се окажете вечно изправен пред друга опасност - сам да се удавите във вълните на тази енергия, да "изгорите" в нейния поток, както изгаря тънкия проводник, ако се включи към много силен ток. Трябва да усещате силите си. Нищо друго не можем да ви препоръчаме.
Забележки към седма глава

Логика в света на крайните величини Логика в света на безкрайните величини
А е А А е А и не е А А не е Б А е Б и е В, Г и т.н.

Частта е по-малка от цялото. Частта е по-малка от цялото, равна на цялото, по-голяма от цялото...

Човешкото биомагнитно поле е по-малко от общото поле на биосферата. Но "капката човешки разум" се оказа способна да побере в себе си океана информация, съдържаща се в полето. Частта е по-голяма от цялото.
Гравитационното поле на камъка е по-малко от полето на Земята. Но теоретически то може да бъде открито на същото разстояние, на което и полето на Земята. Частта е равна на цялото.
В определен участък на Млечния път радиотелескопите регистрират някакво образувание, наречено "език". То търпеливо очаква нашата система. Не е изключено близкото запознанство с него да има за човечеството катастрофални последици.
Понякога психиката отдалечава момента на смъртта (летец приземява самолета, а лекарят констатира, че той е умрял още преди това...).
Просто мислено трябва да се отдалечи моментът на старостта, а когато той настъпи, да се опитате да го направите още веднъж.

Хората в миналото са се хранили по-добре, но са живели по-кратък живот.
Когато забележите, че във ваше присъствие хората се успокояват, че срещайки случайно погледа ви, се стремят отново да ви погледнат в очите, когато се убедите, че при вашето приближаване не бързат да избягат животните и птиците, а дори когато ви видят или почувстват вашето приближаване, сами тръгват към вас, едва тогава ще можете да си кажете, че вие в някаква, макар и все още слаба степен сте постигнали целта на сливането. Вие няма да кажете - "Аз постигнах", а само - "Аз се обединих" или - "Ние се чувстваме един друг, имаме си доверие".


Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 22:03
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 22:03
PIMSES